Algemene Leveringsvoorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN

1 januari 2014

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunie lid aanbieder dan wel leverancier is.

1.2. Het Metaalunie lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer.De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt,mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,vestigingsplaats opdrachtnemer, conform In coterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelastingen verpakking.

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemerongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling eendirect opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoedingop grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikelop eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bijovertreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbareboete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoedingop grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemerkrijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt,mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid envolledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekkingtot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervanuit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat momentbekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële entechnische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieveen goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, deovereengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaardenvoor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4.

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hijde levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiodeverlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandighedenuit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemerkunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengdmet de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planningvan opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerdzodra zijn planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijden/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzettingvan de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengdmet de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van eenvertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikelte voldoen.

5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht opschadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conformIncoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemerdeze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemerovereenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegendeze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden nahet sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naarkeuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:a. als de prijsstijging zich voordoet;b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten alshij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgeverna te komen.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemersvan opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs nietof niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring,verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades,stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid totnakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemerkunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen,maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijnbeide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigenvoor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of debeëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingendie noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgeveris verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoorgenoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructure

le voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezigezaken;

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op hetmoment dat het meerwerk wordt verricht.Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op hetmoment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikelnaar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:a. als het meerwerk zich voordoet;b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bijde eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Dezebepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en ophet overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamhedende beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:a. gas, water en elektriciteit;b. verwarming;

c. afsluitbare droge opslagruimte;d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies,diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever enderden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruiktmaterieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verrichtof op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van hetwerkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eersteverzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling vande premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijldbij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikelniet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijnverplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever isaansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever eendeel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk isvoltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaarheeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekendeonderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd endie ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenenschriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemerin de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aanniet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverdedelen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractueleverplichtingen alsnog na te komen.

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijkegrondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van eendoor of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hogerdan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking vanlid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15%van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelenof deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15%(exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgeverkan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door oftijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerktof aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of nietleidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgeveraangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheidals gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgeveraan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverdeproducten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in ditverband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode vanzes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden vandit artikel eveneens van toepassing.

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuzemaken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor eenevenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoerenvan de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond deovereengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverdmateriaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaalaan te leveren.

14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moetendoor opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:a. alle transport- of verzendkosten;b. kosten voor demontage- en montage;c. reis- en verblijfkosten.

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueelgebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingenten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.7.

a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:- normale slijtage;- onoordeelkundig gebruik;- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschrevendoor opdrachtgever;- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen ofhulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bijeventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteitof welke andere grondslag dan ook.

14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hieroverniet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs hadbehoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van vervalvan alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebbeningediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak ofzaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan wordenverwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgeveraan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een dooropdrachtnemer aan te wijzen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:a. bij balieverkoop contant;b. bij termijnbetaling:

– 40% van de totale prijs bij opdracht;

– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

– 10% van de totale prijs bij oplevering;c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaatsvan betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemerom inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot dewettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn,is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekeningwordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingenvan aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaastis opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schuldenvan aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemerbevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingenop aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordende ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24 b BW, behoren,en een deelneming in de zin van artikel 2:24 c BW verstaan.

17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijnis opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd meteen minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):over de eerste € 3.000,

– 15%over het meerdere tot € 6.000,

– 10%over het meerdere tot € 15.000,

– 8% over het meerdere tot € 60.000,

– 5%over het meerdere vanaf € 60.000,

– 3% De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eersteverzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betalingte verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomstte ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze ofandere overeenkomsten;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever dezebuiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverdezaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zalkrijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichtevan een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aanhem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoudten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later geslotenovereenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationaleregeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.